අයවැය තෙවන වර කියවීම සම්මත වෙයි

2023 අයවැය තෙවන වර කියවීමේ ඡන්ද විමසීම අද (08) පස්වරුවේ පැවැත්වුණි. එහිදී අයවැය ට පක්ෂව ඡන්ද 123ක් සහ විරුද්ධව ඡන්ද 80ක් හිමිවිය. මන්ත්‍රීවරුන් 02ක් ඡන්දය දීමෙන්...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

spot_img

විචිත්‍ර පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්