සේවක භාරකාර අරමුදල් පනතට සංශෝධන හඳුන්වාදීමට කැබිනට් අනුමැතිය

සේවක භාරකාර අරමුදල් පනතට සංශෝධන හඳුන්වා දීම සඳහා පනත් කෙටුම්පතක් සකස් කරන ලෙස නීති කෙටුම්පත් සම්පාදකට උපදෙස් දීම සඳහා කැබිනට් අනුමැතිය හිමිව තිබෙනවා. අග්‍රහාර සෞඛ්‍ය...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

spot_img

විචිත්‍ර පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්