ඛනිජ තෙල් නව පනත් කෙටුම්පතට අනුමැතිය

ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදන (විශේෂ විධිවිධාන සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට සංශෝධන සහිතව අමාත්‍යාංශයීය උපදේශක කාරක සභාවේ අනුමතිය හිමිවිය. ඛනිජතෙල් නිෂ්පාදන (විශේෂ විධිවිධාන සංශෝධන) පනත් කෙටුම්පතට ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයෙන් ලබාදුන්...

දේශීය පුවත්

දේශපාලන පුවත්

විදේශීය පුවත්

විචිත්‍ර පුවත්

ව්‍යාපාරික පුවත්

ක්‍රීඩා පුවත්